Arbeit # 3   Liza Borovskaya-Brodskaya • Jakob Mayr